Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ(สขร.)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงมหาดไทย

สำนักงาน จสท.

 
 
 
 
 
 

++วิสัยทัศน์ของเรา : ระบบสาธารณูปโภคดี   บริหารจัดการอย่างมีระบบ   เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง   มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม++

 
วัน พฤหัส ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
   
กิจกรรมทั้งหมด>>
 
14.11.19  
โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ chondaen run together 2020  
โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ chondaen run together 2020 มอบให้กับโรงพยาบาลชนแดน และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี เทศบาลตำบลชนแดน....  
อ่านต่อ  
12.11.19  
จิตอาสา เก็บกระทงคืนพื้นที่ให้กับวัด  
จิตอาสา เก็บกระทงคืนพื้นที่ให้กับวัด หลังจากการจัดงานประเพณีลอยกระทง...  
อ่านต่อ  
11.11.19  
งานประเพณีลอกระทง อัญเชิญพระประทีป ถวายหลวงพ่อทบ ปี 2562  
งานประเพณีลอกระทง อัญเชิญพระประทีป ถวายหลวงพ่อทบ ปี 2562...  
อ่านต่อ  
 
   
   
   
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>  
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลชนแดน
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล..
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน * เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชนแดน...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์มุงด้วยเมทัลซีท ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 

   
     
 
  การติดตามและประเมินผลงาน
  การประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ
  รายงานสถานะทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
     
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำป
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี
     
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี
  ข้อมูลสถิติการใช้บริการ ประจำปี
     
  มาตรการในการสร้างเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันความขัดขวางทางผลประโยชน์
    หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบิน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
     
  รายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ(รายไตรมาส)
     

ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ บุคคลภายนอก เทศบาลตำบลชนแดน ...คลิ๊กที่โลโก้...!!!
     
 
   
 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
   
     
   
   
   
   
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
   
 


 
 

 
 

 
 

 

 
   
 
   
 
   
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
   
   
   
   
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved