Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  บทบาทและหน้าที่ของกองการศึกษาเทศบาลตำบลชนแดน
 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานธุรการ  งานพัฒนาการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  งานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  
     
 
งานธุรการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ  จัดเตรียม  และอำนวยความ สะดวกในด้านต่างๆ งานจัดทำบันทึกอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง โอนเงิน งบประมาณตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินประมาณการทำฎีกา เบิกจ่ายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาการศึกษา

     มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ  มาตรฐาน  และเผยแพร่การศึกษา การประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นการจัด ทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานลูกเสือชาวบ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานอบรมเยาวชนในด้านต่างๆ และงานถ่ายโอนการศึกษา

งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

     มีหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ส่งเสริมสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางศาสนา และงานวันสำคัญของชาติและ งานเทศกาลต่างๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

     มีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป  สำหรับกีฬาเพื่อการแข่งขัน  งานกีฬามวลชน และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน

     มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน  การฝึกอบรมและ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  การจัดทำโครงการ  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน งานทัศนศึกษา  งานกองทุนเมืองและกองทุนหมู่บ้าน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
     
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved