Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  การติดตามและประเมินผลงาน  
     
 
     จากผลการพัฒนาเทศบาลตำบลชนแดนที่ผ่านมาจะพบว่าเทศบาลตำบลชนแดน จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่างทั้งภายใน การเมือง การบริหารท้องถิ่น ศักยภาพของผู้นำ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการทุกส่วน องค์กรเอกชนที่ได้ระดมความคิดวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
     อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะทำให้เกิดการขยายตัวและมีความเจริญมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมยังเกิดขึ้นลักษณะเป็นเงาตามตัว ที่จะต้องได้รับการแก้ไขควบคู่พร้อมกัน เทศบาลตำบลชนแดน จึงมีการติดตามประเมินผลของโครงการมาสรุปวิเคราะห์และการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การวางแผนและแก้ไขปัญหาการพัฒนาในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ในปีงบที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน ต่าง ๆอย่างน้อยร้อยละ ของจำนวนบุคลากรของเทศบาลทั้งหมด


    
 - พัฒนาสมรรถนะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ประกายทอง สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับ ใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของอปท. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
       
 - อบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและการมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ณ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯจ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สิงห์บุรี
    
 - อบรมทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 6 สิงหาคม 2556 และ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
     
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพของ อปท.ในการ  เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์   จ.เพชรบูรณ์
  ์
 - อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุ ของ อปท. ณ ห้องศรีเทพโรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
    
 - อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดำแผนพัฒนาของ อปท.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
    
 - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
  
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุการจัดซื้อจ้างจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่  พัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ และขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมแม็กซกรุงเทพฯ
   
 - อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อปท. ตามแนวทาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ
ยุทธศาสตร ์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
       
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากร  ทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556
    
 - อบรมหลักสูตรเพื่อเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น และหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระหว่าง ปี 2552 - 2555 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
      
 - ศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
  
 - อบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการจัดทำโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรของ อปท. เพื่อจัดระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของผู้บริหาร/พนักงานส่วนท้องถิ่น (การเบิกจ่ายตรง) ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545" รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมชาลีน่า  รามคำแหง 65 กรุงเทพฯ
             
 - ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเพื่อ ประชาชน ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ท จ.สระบุรี
 - ประชุมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท.ในการบริหารจัด
การขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสิ่งแวดล้อม   ภาคที่ 7 อ.พุทธบาท จ.สระบุรี
    
 - ประชุมชี้แจงเรื่องทิศทางการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถิ่น ปี 2557 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน   จ.พิษณุโลก
 
 - อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
    
 - อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิวกรุงเทพฯ
    
 - อบรมหลักสูตร นบห.ทั่วไป รุ่นที่ 32 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8) ต.คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  
  


     

 
     
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved