Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  บทบาทและหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
      พัฒนางานบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและทั่วถึง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมทุกระดับ  และเตรียมพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  นำวิถีสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
     
 
งานธุรการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆงานจัดทำคำสั่ง ประกาศบันทึกขอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การโอนเงินตามงบประมาณตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุงบประมาณตั้งฎีกาเบิกจ่าย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมงานสุขาภิบาล อาหารและโภชนาการงานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงาน ป้องกันควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด

     มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดงานเก็บรวบรวม  ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยงานท่อระบายน้ำงานบำบัดน้ำเสียงานขนถ่าย และกำจัดสิ่งปฏิกูลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสัตวแพทย์

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดขอบโรคสัตว์งานควบคุมและรับผิดชอบ โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติงาน ควบคุมการฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อ การติดโรคสัตว์งานควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้างานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ งานข้อมูลสถิติและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท ี่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษางานอนามัยโรงเรียนงานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัวงานสาธารณสุขมูลฐานงานโภชนาการงานสุขภาพจิต งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและควบคุมโรค

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคงานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติดงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย

 
     
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved