Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลชนแดน
 
     
 
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลชนแดน

     1.1 ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลชนแดน ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลชนแดน ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชนแดน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจา - นุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่ 0.708 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมี นายสมชาย ฤกษ์นันท์ เป็นนายกเทศมนตรี

     1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลชนแดน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากหลัก กม.ที่ 49.850 ของ ทางหลวงสายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 250 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงสายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ ไปทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ จดฝั่งตะวันตกของคลองหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
          ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือของคลองหินเหล็กไฟ ไปทางทิศใต้และทิศตะวันตก ถึงฝั่งเหนือของคลองบุษบง ตรงที่บรรจบกับคลองหินเหล็กไฟ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
          ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือและฝั่งตะวันตกของคลองบุษบงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ถึงปากคลองน้ำไหลฝั่งตะวันตก ตรงที่บรรจบกับคลองบุษบงซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
          ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

     1.3 สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลชนแดน มีลักษณะเป็นที่ราบที่สูงและเป็น ภูเขาเตี้ย ๆ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่เอียงลาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณนี้มีคลองสำคัญ คือ คลองบุษบงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของชุมชน คลองสายนี้เป็นแหล่งน้ำระบายน้ำที่สำคัญของชุมชนด้วย

     1.4 สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลฯ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากพื้นที่มีภูเขาโอบล้อม จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว ในช่วงฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดนำความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา

2. ลักษณะทางโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 การคมนาคม เทศบาลตำบลชนแดน มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ซึ่งเป็นเส้นทาง เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 52 กิโลเมตร และไปยังอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1206แยกไปทางทิศเหนือไปยังอำเภอวังโป่ง เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร สำหรับภายในชุมชนมีถนนสายรองแยกออกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ทั้งฟากเหนือและฟากใต้เข้าไปบริการพื้นที่ตอนในเป็นระยะ ๆ และมีทางหลวงชนบทแยกเข้าสู่ตำบลตอนในของอำเภอ
          ระบบถนนภายในชุมชนยังไม่เป็นระบบถนนที่ดี มีลักษณะวนเวียนเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมีทางแยกเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมายและยังบริการพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึงถนนส่วนใหญ่ยังมีขนาดเล็ก ผิวจราจรชำรุด
          การบริการขนส่งของอำเภอประกอบด้วยรถโดยสารระหว่างจังหวัด ได้แก่ รถ บขส. สายพิจิตร – เพชรบูรณ์ สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ และสายนครสวรรค์ – เพชรบูรณ ผ่านเทศบาลฯ ตลอดวันและมีบริการรถโดยสารสองแถวจากอำเภอชนแดนไปยังอำเภอวังโป่ง และเข้าสู่ตำบลต่าง ๆ ทุกตำบลตลอดวัน มีรถโดยสารสองแถวบริการสายละประมาณ 15 – 30 คัน การจอดรถโดยสารสองแถวในปัจจุบันยังไม่มีที่จอดที่แน่นอน ใช้บริเวณเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เป็นที่พักจอดรถอยู่ตลอดแนวใน ชุมชนซึ่งทำให้มีรถจอดอยู่อย่างหนาแน่นตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีบริการรถสองแถวขนาดเล็กใช้บริการผู้โดยสารภายในชุมชนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้เขตทางเป็นที่จอดรถผู้โดยสารและจอดพักรถเช่นเดียวกันทำให้ผิวจราจรคับแคบติดขัด

     2.2 การไฟฟ้า เทศบาลตำบลชนแดน ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ครบทุกครัวเรือน และมีบริการไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ในตรอก ซอย สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาลแต่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

     2.3 การประปา การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดนให้การบริการประปาแก่ชุมชน โดยมีที่ทำการประปาตั้งอยู่ที่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลชนแดน ห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร ณ อ่างเก็บน้ำ บ้านโคกเจริญซึ่งแหล่งน้ำดิบในบริเวณใกล้เคียงที่จะทดแทนได้คืออ่างเก็บน้ำบ้านกุฏิพระ เมื่อขาดแคลนน้ำการประปาชนแดน ร่วมกับอำเภอชนแดน เทศบาลตำบลชนแดน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการจัดรถบรรทุกน้ำบริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบัน การบริการประปายังไม่มีครบทุกครัวเรือน เนื่องจากยังไม่มีโครงการขยายเขตการประปา

     2.4 การสื่อสาร ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง และการบริการโทรศัพท์ติดต่อ สื่อสารระหว่างอำเภอ แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้เพียงพอแก่ความต้องการเนื่องจากการขยายตัวเมือง เป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่คุ้มกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

     2.5 การป้องกันอัคคีภัย เทศบาลตำบลชนแดน มีรถยนต์ดับเพลิง 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน เคมีดับเพลิง 41 ชุด มีที่จอดรถดับเพลิงที่อาคารสถานีดับเพลิงภายในสำนักงาน ใช้แหล่งน้ำดับเพลิงจากคลองบุษบงและอ่างเก็บน้ำบ้านกุฏิพระทำให้การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพอาคารเป็นไม้เก่าและแหล่งน้ำอยู่ห่างไกลขาดเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทันสมัยและเทศบาลฯ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ

     2.6 ที่ทิ้งขยะ ที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลชนแดน มีที่ตั้งไปทางตำบลวังชมภู อำเภอเมือง เข้าทางถนน ซอยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ไปประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ โดยอยู่นอกเขตเทศบาล การกำจัดขยะใช้วิธีฝังกลบ มีบ่อฝังกลบ จำนวน 3 บ่อ ปัญหาอุปสรรคเส้นทางไม่สะดวกเนื่องจากขาดการทำนุบำรุงจากส่วนราชการอื่น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลอย่างเพียงพอสามารถเป็นศูนย์กลางการกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

     2.7 โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลชนแดน ได้ดำเนินการสร้างโรงฆ่าสัตว์ขึ้นเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ บริโภคอาหารที่สะอาด รสชาดอร่อย และปลอดภัยจากสารพิษ

     2.8 ตลาดสด ตลาดสดมีอยู่ จำนวน 3 แห่ง เป็นตลาดสดของเอกชน 2 แห่ง ของเทศบาลฯ 1 แห่ง ตลาดสดของเอกชนอยู่ในสภาพที่ควรมีการปรับปรุงและไม่มีที่จอดรถเป็นสัดส่วน ต้องอาศัยจอดรถในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113

     2.9 การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชนแดน ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลฯ ห่างจากตัวชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ปัจจุบันให้บริการสัดส่วน 1 เตียงต่อประชากร 2,800 คน ทั้งยังสามารถ รองรับการขยายตัวของประชากรได้อีก มีคลีนิกเอกชนอีก 2 แห่ง ในส่วนของเทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้ง สาธารณสุขชุมชนขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 
     
  อ่านต่อ >>  
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved