Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558  
  27.05.16  
     
   
     
 
การศึกษาระดับปฐมวัยของไทย มุ่งเน้นการจัดทักษะกระบวนการพัฒนาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข สามารถพัฒนาไปตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยและมีความรับผิดชอบการจบการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการศึกษาระดับพื้นฐานที่จะเป็นรากฐานของการศึกษาระดับสูงต่อไปดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนแดน เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อจุดประกายให้เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อใช้กิจกรรมบัณฑิตน้อย สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยมีเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 23 คน
 
 
 
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved