Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด  
     
 
งานธุรการ

     มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆงานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมคณะ เทศมนตรี-พนักงานเทศบาลงานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วย งานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร สำคัญของทางราชการ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและ ประกาศของเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง งานบรรจุและแต่งตั้งโอนย้าย เลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขั้น สอบคัดเลือกและการคัดเลือกงานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะ เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างงานปรับปรุง ประสิทธิิภาพในการบริหารงานบุคคลงานประเมินการปฏิบัติงานประจำ ปีงานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมศึกษาดูงาน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างงานสวัสดิิการพนักงาน-ลูกจ้างงานการลาพักผ่อนประจำปี ีและการลาอื่นๆ

งานทะเบียนราษฎร

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  อาทิเช่น การแจ้งเกิด  แจ้งตาย  แจ้งย้ายที่อยู่เพิ่มชื่อแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้นงานทะเบียนราษฎร  จึงเป็นงานที่บริการประชาชนโดยตรง ซึ่ง สำนักปลัดเทศบาลได้ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะใน เรื่องที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในเวลาที่มาติดต่อ ราชการในปีงบประมาณ2547สำันักปลัดเทศบาลได้มีโครงการจัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้การบริการประชาชนในการติดต่องานทะเบียน ราษฎร  ทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการงาน ป้องกันและระงับอัคคีภัยงานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ  เช่น  อุทกภัย   วาตภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
     
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved