ประวัติหมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณเขตเทศบาลตำบลชนแดน

ประวัติความเป็นมาอำเภอชนแดน

         อำเภอชนแดน เป็นท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีภูเขาน้ำพุเป็นเส้นกั้นอาณาเขต เนื่องจากมีราษฎรอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนทำมาหากินในระหว่างเขตแดนทั้งสองจังหวัดมากขึ้น     จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านชนแดน ”    ต่อมาทางราชการได้พิจารณาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบล
          เนื่องจากท้องที่ตำบลชนแดน อยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทำให้ยากแก่การปกครอง การตรวจและการดูแลทุกข์สุขของราษฎร ไม่สามารถทำได้ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกฐานะตำบลชนแดนขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2460 โดยได้โอนท้องที่ของตำบลดงขุย และตำบลท่าข้ามของอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และท้องที่ตำบลวังโป่งของอำเภอนครป่าหมาก (ปัจจุบันคืออำเภอวังทอง) จังหวัดพิษณุโลก รวมเป็น 4  ตำบลมาขึ้นการปกครองกับกิ่งอำเภอ      ชนแดน โดยตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นในหมู่บ้านชนแดน เดิมที่ตั้งที่ทำการกิ่งอำเภอชนแดนเป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนน้ำไหลหลากท่วมที่ทำการกิ่งอำเภออยู่บ่อย ๆ ไม่สะดวกในการปฏิบัติราชการ จึงได้ย้ายที่ทำการกิ่งอำเภอมาตั้งอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน
        

      พ.ศ. 2499 ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอชนแดน ตั้งขึ้นเป็น “ อำเภอชนแดน ”
ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวนที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  บ้านชนแดน
        
       มีผู้รอบรู้เรื่องการเล่นดนตรีไทย ที่ี่สามารถนำมาช่วยสอนในโรงเรียนได้เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อ ๆ ไปได้

2.  บ้านหนองแดง
        การทำเครื่องดนตรี ทำขลุ่ยไม้ชิงชัน ผู้ชำนาญ คือ นายสนั่น มีแดน การทำเครื่องจักสาน  กระจาด ฯลฯ คือ นายก้าน  ว่องไว  การทำโต๊ะด้วยไม้ไผ่ คือ นายนวน  นกนา และการแกะสลักต่าง ๆ การปั้นหน้าบันโบสถ์ ผู้ชำนาญ คือ  นายไพฑูรย์

3.  บ้านวังลาด
      การแกะสลักครกหินที่บ้านวังลาด แล้วนำไปขายที่ตลาดเพ จังหวัดระยอง มีผู้ชำนาญ คือ นายกรุง  วิชาฤทธิ์ การทำเครื่องเรือน ประตูหน้าต่างทรงสเปน เฟี้ยม โต๊ะ ไม้สัก มีผู้ชำนาญ คือ นายสมพาน  รอดมา  นายเก็บไว้  ทองแก้ว  และ  นายนิพนธ์   รอดมา

4.  บ้านโป่งตาเบ้า
         การปลูกมะขามหวานและการขยายพันธุ์มะขามหวานที่มีรสหวานและฝักใหญ่    มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์คือ มะขามหวานพันธุ์ตาแป๊ะ

5. บ้านซับกระบาก

        มีกลุ่มแม่บ้านจัดทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด โดยมี น.ส.หทัยรัตน์ กัลยา ประธานของกลุ่มจัดทำ

6. บ้านคลองหัวนา
        การสานของใช้ต่าง ๆ จากวัสดุไม้ไผ่ที่หาง่ายในท้องถิ่น ผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้ได้แก่ นายป่วน  แดงด้วง และนายไว  พันธุ์งาม การทำอาหารและขนมหวานต่าง ๆ  ผู้ที่มีความสามารถในด้านได้แก่ นายสำเภา  สวนคอน

7. บ้านน้ำพุ
        เกษตรกรมีความชำนาญเกี่ยวกับการทาบกิ่งการตอนกิ่ง การติดตา การเปลี่ยน – ต้นพันธุ์  และอาชีพการทำขนมจำหน่ายได้แก่การทำกล้วยฉาบ มะขามคลุก มะละกอเชื่อม และ มันฉาบ   สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวและหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น

8. บ้านน้ำลัด
         การจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่และการทอผ้า สำหรับใช้ในครัวเรือน

9. บ้านห้วยงาช้าง
         การขยายพันธุ์พืช ได้แก่ การตอน การติดตา และการทาบกิ่ง การสานสุ่มไก่จากไม้ไผ่  และการปรุงยาจากสมุนไพรพื้นบ้าน

10. บ้านกกจั่น
        การสานกระติบใส่ข้าว การสานกระด้ง การสานไซ การสานข้องใส่ปลา ซึ่งผู้มีความสามารถในด้านนี้ คือ นายหำ  บุญเหลือ  นายทองรัตน์  วังคีรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกครอง

         อำเภอชนแดน แบ่งการปกครองเป็น 9 ตำบล
96 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบล 3 แห่ง  คือ
    1. ตำบลชนแดน  มีพื้นที่ปกครอง     11  หมู่บ้าน
    2. ตำบลพุทธบาท มีพื้นที่ปกครอง   16  หมู่บ้าน
    3. ตำบลลาดแค มีพื้นที่ปกครอง      14  หมู่บ้าน
    4. ตำบลท่าข้าม มีพื้นที่ปกครอง      10  หมู่บ้าน
    5. ตำบลดงขุย มีพื้นที่ปกครอง         11  หมู่บ้าน
    6. ตำบลตะกุดไร มีพื้นที่ปกครอง       8  หมู่บ้าน   
    7. ตำบลศาลาลาย มีพื้นที่ปกครอง    9  หมู่บ้าน
    8. ตำบลซับพุทรา มีพื้นที่ปกครอง     7  หมู่บ้าน
    9. ตำบลบ้านกล้วย มีพื้นที่ปกครอง  10 หมู่บ้าน
          เทศบาล   3   แห่ง    คือ  เทศบาลตำบลชนแดน  เทศบาลตำบลท่าข้าม และเทศบาลตำบลดงขุย